ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της φόρμας επικοινωνίας της ή της φόρμας αγοράς της. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών/πελατών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης/πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του kclinic.gr.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να δώσετε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Προσωπικά σας στοιχεία θα σας ζητηθούν μόνο όταν θελήσετε να προχωρήσετε σε επικοινωνία ή σε αγορά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»), ο οποίος είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Ο Κανονισμός GDPR δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν ήδη υπό την Οδηγία 95/46/EΚ. Η Οδηγία 95/46/EΚ καταργήθηκε την 25η Μαΐου, 2018, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός GDPR.
Στο κείμενο της παρούσας πολιτικής, ως «Χρήστης» νοείται το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ως «Επισκέπτης» νοείται το πρόσωπο που επισκέπτεται τον ιστότοπο μας (kclinic.gr), ως «Πελάτης» τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αγορά προϊόντων της.
Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από το kclinic.gr διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητό της. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το kclinic.gr εφαρμόζει και εξελίσσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών, των Επισκεπτών και των Πελατών (όλων αυτών νοουμένων ως «Υποκειμένων» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και χρήση, καθώς και κατά ενδεχόμενης απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, κλοπής ή παράνομης πρόσβασης.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

1. Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
Το kclinic.gr συλλέγει μόνον εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όποτε αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικώς κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων αυτών, και θα απαιτείται προηγουμένως συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μόνον εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:
Παροχή συναίνεσης: Ενδέχεται περιστασιακά να ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών θα εκτελεσθεί με αυτόν τον τρόπο, μόνον αν συμφωνήσετε ρητά προς τούτο (άρθρο 6, παράγραφος 1α του Κανονισμού GDPR).
Εκτέλεση συμβάσεως: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1β του Κανονισμού GDPR).
Νομική υποχρέωση: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως ενδεικτικά: α) να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς, β) να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα, γ) να συμμορφωνόμαστε με τις επιταγές κάποιας νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης μια δικαστική απόφαση (άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Κανονισμού GDPR).
Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας (άρθρο 6 παράγραφος 1δ του Κανονισμού GDPR).
Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1ε του Κανονισμού GDPR).
Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις που η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της εταιρείας μας κατά την εκτέλεση μίας νόμιμης δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής. Η επεξεργασία αυτή, φυσικά δεν θα υπερβαίνει τα συμφέροντα, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας (άρθρο 6 παράγραφος 1στ του Κανονισμού GDPR).
Το kclinic.gr δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή και προσανατολισμό, δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.
Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες καθεμιάς από τις προαναφερθείσες ομάδες από τις οποίες συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα.

 

2. Συλλογή Δεδομένων Υποκειμένων

Το kclinic.gr συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της.
Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν τα Υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται.
Το kclinic.gr μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους Χρήστες μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, και τους Πελάτες μέσω της φόρμας παραγγελίας.
Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά συλλέγονται από το kclinic.gr.
Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το kclinic.gr είναι τα ακόλουθα:
•Προσωπικά Δεδομένα Xρηστών: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
•Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών: cookies
•Προσωπικά Δεδομένα Πελατών: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, Αριθμό Ταυτότητας/Διαβατηρίου, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)


3. Διαβίβαση Δεδομένων

Το kclinic.gr δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, το kclinic.gr θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ/ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, το kclinic.gr θα επικαιροποιεί την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητα των Χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της.

4. Χρονικό διάστημα τήρησης δεδομένων

Το kclinic.gr δεν θα διατηρήσει τα δεδομένα των Υποκειμένων πέραν του χρόνου που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή όπως απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με το kclinic.gr το τελευταίο τηρεί προσωπικά δεδομένα του πελάτη της έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων ήτοι για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη των σχετικών συμβάσεων με οποιονδήποτε τρόπο.
Εάν έως τη λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με το kclinic.gr που αφορούν άμεσα ή έμμεσα των Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, εξαιτίας πιθανών νομικών υποχρεώσεων, εννόμων συμφερόντων του kclinic.gr. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με κάθε κλάδο του δικαίου (φορολογικό, αστικό, ποινικό κ.λπ.
Σε περίπτωση μη καταρτίσεως της συναλλακτικής σχέσεως τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή αυτών. Σε περίπτωση που προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τηρήσεως των δεδομένων από το νόμο ο ανωτέρω χρόνος τηρήσεως των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται αναλόγως.
Το kclinic.gr μπορεί να συλλέγει, να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των Επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση IP σας και να χρησιμοποιήσουμε cookies.

5. Χρήση της Ιστοσελίδας

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού, ανήλικοι κάτω των δέκα πέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν στο kclinic.gr προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι Χρήστες της ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, θα θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

6. Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων

Ο νέος Κανονισμός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:
Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο/α των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί το kclinic.gr
Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας που έχει το kclinic.gr. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας παράσχετε.
Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού), ή εάν η επεξεργασία επιτελεί σκοπούς εννόμων συμφερόντων του kclinic.gr. ή τρίτου (περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού).
Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από ηλεκτρονικά μέσα μορφή. Σημειώστε ότι, το δικαίωμά σας αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε ή όποτε χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με σας.
Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας. Αν ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται το kclinic.gr. να μην είναι σε θέση να σας προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Θα ενημερωθείτε σχετικώς προς τούτο κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός σας.
Μη αυτόματη λήψη αποφάσεων: Η αυτόματη λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να πάρει μία απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ή είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών ή αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Έχετε επίσης, το δικαίωμα να αμφισβητήσετε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με εσάς με την ως άνω διαδικασία
Το kclinic.gr σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Μπορείτε να απευθύνετε εγγράφως οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο +30 26950 26662 ή μέσω e-mail στο info@kclinic.gr.
Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στο (www.dpa.gr).

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES


Το kclinic.gr χρησιμοποιείcookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος "τοπικής αποθήκευσης" του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies.Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την "Τοπική Αποθήκευση”.

Ποιές κατηγορίες cookiesσυλλέγουμε;

•Απολύτως αναγκαία cookies
•Cookies λειτουργικότητας
•Cookies απόδοσης, ανάλυσης και έρευνας
•Cookies ασφάλειας
•Cookies διαφημίσεων
•Cookies Κοινωνικής Δικτύωσης


Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις.
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ.
Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.
Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.
Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν ως "cookie τρίτων", τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα "cookies τρίτων" είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.
Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.
Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “"Προτιμήσεων" ή των "Εργαλείων". Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματός σας.